TECHNICAL TEAM

Dr VK Agrawal
Dr. V.Sambasiva Rao
Mrs. Divya Rao
Prof. C.N. Shanmugham
Prof. S. Nagabhushanam

MENTORS

Mr. Sumeer Walia
Mr. Rishabh Agarwal